Chi tiết về Tác giả

Đông, Trần Pháp Đại học Hàng hải Việt Nam

  • S. 33 (2019) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG KHUYẾT TẬT RỖ BẰNG CÔNG NGHỆ ĐÚC FURAN SỬ DỤNG PHẦN MỀM PROCAST
    Tóm tắt  PDF