Chi tiết về Tác giả

Trung, Trần Chánh Khách sạn Rex Sài Gòn

  • S. 33 (2019) - Bài viết
    THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
    Tóm tắt  PDF