Chi tiết về Tác giả

Đức, Nguyễn Minh Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

  • S. 33 (2019) - Bài viết
    NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG GIS TRONG VIỆC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA HỆ THỐNG VẬN TẢI ĐƯỜNG SÔNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
    Tóm tắt  PDF