Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VÀ THỰC NGHIỆM CẮT BĂM PHỤ PHẨM CÂY NÔNG NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Ngô Quốc Huy, Nguyễn Thanh Toàn, Vũ Văn Đam
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 THUẬN CHÂU SAU 10 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 185-QĐ/TW, NGÀY 03/9/2008 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Minh Hoa
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THƠ MIÊN DI – NHÌN TỪ CÁI BIỂU ĐẠT Tóm tắt   PDF
Hoàng Điệp, La Nguyệt Anh
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THƯƠNG ĐIẾM NAGASAKI TRONG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG Á CỦA BỒ ĐÀO NHA (THẾ KỶ XVI - XVII) Tóm tắt   PDF
Dương Thị Huyền
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN ỔN ĐỊNH MŨ TOÀN CỤC CỦA MẠNG NƠRON TẾ BÀO CÓ XUNG VÀ TRỄ BIẾN THIÊN Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Thị Hiền
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC TPR (TOTAL PHYSICAL RESPONSE): MỘT SỐ ƯU, NHƯỢC ĐIỂM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Huế, Mai Thị Thanh Thu, Phạm Thị Hoàng Ngân
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ TRONG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO SẢN PHẨM ĐỊA PHƯƠNG Tóm tắt   PDF
Hứa Thị Minh Hồng
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 TRIỆU CHỨNG VÀ BỆNH TÍCH Ở CHÓ MẮC BỆNH CARE TẠI THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng Phúc, Phạm Diệu Thùy, Cao Thị Trang
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ TRUYỀN DẠY LÀN ĐIỆU HÁT THEN TÀY TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC Ở HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Xuân Tùng
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH – YẾU TỐ NỀN TẢNG QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG CỦA QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Huyền Trang
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC TĂNG CƯỜNG NỘI DUNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CÔNG DÂN CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Hoàng Lan
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN VAY ĐỐI VỚI THANH NIÊN NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Tạ Thị Thanh Huyền, Trần Thị Ngọc Thơ
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Bùi Văn Tiên
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN Tóm tắt   PDF
Trần Minh Nghĩa
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TẠI QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Chí Hiếu
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC TÀY HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN TRONG TIẾP CẬN VÀ QUẢN LÝ NGUỒN LỰC CỦA HỘ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Gấm, Lương Thị A Lúa
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN TRONG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY BIỆN CHỨNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Tóm tắt   PDF
Phùng Thanh Hoa
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 VẤN ĐỀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG ĐẢNG HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Cù Huy Khang
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH TRONG DẠY HỌC PHẦN “CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC” MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 Ở TRƯỜNG THPT THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Khương, Hoàng Thị Thanh, Ngọc Thị Mỵ
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ NGHỆ THUẬT TẠO LỰC, LẬP THẾ TRONG SỰ NGHIỆP GIỮ GÌN AN NINH, TRẬT TỰ Tóm tắt   PDF
Vũ Hoàng Toàn
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT, BÌNH ĐẲNG, TƯƠNG TRỢ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC Ở TỈNH THÁI NGUYÊN HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thủy, Phạm Thị Huyền
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ VỀ MỘT GIẢI PHÁP BẢO MẬT TRUYỀN THÔNG TRONG CHIP ESP8266 Tóm tắt
Phasixay Phimphinith, Đỗ Thị Bắc
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ VỀ SỰ TỒN TẠI HAI NGHIỆM KHÔNG TẦM THƯỜNG CHO BÀI TOÁN DIRICHLET CHỨA TOÁN TỬ p-LAPLACE THỨ Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Thủy, Vũ Thanh Tuyết
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ VỀ TRÒ CHƠI ĐUỔI BẮT TUYẾN TÍNH TRÊN THANG THỜI GIAN VỚI THÔNG TIN CHẬM VÀ HẠN CHẾ HÌNH HỌC Tóm tắt
Vi Diệu Minh, Bùi Linh Phượng
 
251 - 275 trong số 323 mục << < 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>