Chi tiết về Tác giả

Ha, Nguyen Hai Đại học Điều dưỡng Nam Định

  • T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC - Khoa học Giáo dục (KGD)
    TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SEMINAR TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC DI TRUYỀN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH
    Tóm tắt  PDF