Chi tiết về Tác giả

Trường, Nguyễn Xuân Department of Training - TNU

  • T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC - Khoa học Giáo dục (KGD)
    MÔ HÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI DOANH NGHIỆP GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VÀ CÔNG TY TNHH SAMSUNG THÁI NGUYÊN (SEVT): THỰC TRẠNG, VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP
    Tóm tắt  PDF
  • T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC - Khoa học Giáo dục (KGD)
    TÍCH HỢP KIẾN THỨC VỀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TỈNH LẠNG SƠN
    Tóm tắt  PDF