Chi tiết về Tác giả

Đăng, Nguyễn Hải Nguyen Khuyen High School, Nam Dinh City