Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HẤP PHỤ AMONI TRÊN VẬT LIỆU QUẶNG APATIT/NANO Fe3O4

Ngô Thị Mai Việt

Tóm tắt


Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu về khả năng hấp phụ amoni của vật liệu quặng apatit/nano sắt từ oxit. Đã nghiên cứu một số đặc trưng hoá lý của vật liệu bằng phương pháp SEM và TEM. Nồng độ của amoni được xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử. Đã nghiên cứu các điều kiện tối ưu cho phép xác định amoni bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử: bước sóng 420 nm; pH 1-2; thời gian 30 phút. Các thí nghiệm hấp phụ amoni trên vật liệu được tiến hành với các thông số sau: khối lượng vật liệu: 0,1g; thể tích dung dịch amoni: 25 mL; pH 7– 8; tốc độ lắc 200 vòng/phút; thời gian đạt cân bằng hấp phụ là 150 phút ở nhiệt độ phòng (25 ± 2oC); Trong khoảng nhiệt độ khảo sát từ 298 ÷ 338K, dung lượng và hiệu suất hấp phụ amoni trên vật liệu giảm. Dung lượng hấp phụ amoni cực đại trên vật liệu ở 25 ± 2oC theo mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir là 13,69 mg/g.

Toàn văn: PDF