Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VỀ MỘT GIẢI PHÁP BẢO MẬT TRUYỀN THÔNG TRONG CHIP ESP8266

Phasixay Phimphinith, Đỗ Thị Bắc

Tóm tắt


Internet of Things (IoT) là một công nghệ mang tính cách mạng sâu sắc, nó có khả năng biến đổi căn bản xã hội bằng cách kết nối các cảm biến với thiết bị thông minh thông qua Internet. Cho nên, bảo mật thông tin liên lạc giữa các thiết bị thông minh là một vấn đề quan trọng trong IoT. Bài báo này, chúng tôi đề cập đến sơ đồ bảo mật để liên lạc giữa các mô-đun với chip ESP8266, với kết nối Wi-Fi với chi phí thấp. Đề xuất đưa ra được cải tiến dựa trên sơ đồ bảo mật đã tồn tại cho ESP8266, chúng tôi đã đề xuất một cơ chế xác thực nâng cao và thỏa thuận khóa ECDH dựa trên đường cong 25519. So sánh với các đề xuất trước đó, phân tích tính bảo mật và đánh giá hiệu suất cho thấy sơ đồ mới có thể chống lại các cuộc tấn công khác nhau như tấn công sửa đổi, tấn công lại và tấn công trung gian.