Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA (QUA NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH BẠC LIÊU)

Đào Thị Bích Hồng

Tóm tắt


Một trong những nội dung cốt lõi của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là sự hình thành và biến đổi cơ cấu kinh tế cả nước nói chung và mỗi địa phương nói riêng. Bạc Liêu là một tỉnh ven biển, thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, có ưu thế trong phát triển nông nghiệp. Trong quá trình tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Bạc Liêu đã từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Quá trình đó đã đạt được một số kết quả nhất định, song vẫn còn nhiều hạn chế. Từ góc độ lịch sử kinh tế, bài viết này nhằm làm sáng tỏ những yếu tố tác động và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Bạc Liêu từ năm 1997 đến năm 2018, rút ra một số kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các địa phương khác trong cả nước.

 


Toàn văn: PDF