Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CỦA LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MÂY TRE ĐAN XÃ YÊN TIẾN, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH

Nguyễn Thu Hường, Vi Thùy Linh

Tóm tắt


Đề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu những nguồn phát sinh chất thải của làng nghề thủ công, đồng thời tìm ra những bất cập trong công tác quản lý chất thải làng nghề đặc biệt là chất thải rắn tại làng nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan xã Yên Tiến, Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng công tác quản lý chất thải rắn của làng nghề còn kém, chưa hợp lý, không đáp ứng được nhu cầu thực tế. Xã không có bãi rác công cộng, không quy định cụ thể chỗ tập trung rác thải, không có người và phương tiện chuyên chở rác. Các hộ gia đình làm nghề thường tự xử lý bằng cách đốt và chôn lấp.


Toàn văn: PDF