Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHIẾN LƯỢC HỌC TỪ VỰNG CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ HAI KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Phạm Thị Thu Trang

Tóm tắt


Nghiên cứu này điều tra chiến lược học từ vựng được sử dụng thường xuyên nhất của sinh viên năm thứ hai không chuyên tiếng Anh tại trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phương pháp thống kê mô tả với công cụ thu thập dữ liệu chính là bảng câu hỏi. Những phát hiện chính của nghiên cứu cho thấy sinh viên trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên đã sử dụng nhiều chiến lược học từ vựng. Chiến lược xác định được sử dụng thường xuyên nhất trong khi các chiến lược siêu nhận thức được sử dụng ít nhất. Nó cũng chỉ ra rằng các sinh viên thích sử dụng từ điển đơn ngữ, đoán từ ngữ cảnh và hỏi giáo viên hoặc bạn bè để tìm hiểu ý nghĩa của từ và tập trung chủ yếu vào hình thức nói để củng cố nghĩa của từ mới. Thông qua những phát hiện này, một số đề xuất và ứng dụng được đưa ra phục vụ cho việc học từ vựng.