Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 42 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH NUÔI TRỒNG VI KHUẨN LAM SPIRULINA PLATENSIS SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO SAU BIOGAS THEO PHƯƠNG PHÁP THỦY CANH CẢI TIẾN

Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Liên

Tóm tắt


Nghiên cứu đã đề xuất một phương pháp mới “phương pháp thủy canh cải tiến” trong nuôi trồng vi khuẩn lam Spirulina  platensis sử dụng nước thải chăn nuôi heo sau biogas. Kết quả cho thấy cường độ ánh sáng và tỷ lệ giống ban đầu có ảnh hưởng đến sự gắn kết và tăng trưởng của vi khuẩn lam S. platensis trên bề mặt vật liệu hỗ trợ. Sau 7 ngày nuôi năng suất sinh khối cao nhất trên vật liệu hỗ trợ đạt được 3,48 g/m2/ngày, tỷ lệ bám dính lên bề mặt vật liệu hỗ trợ 42,79 %, hiệu suất xử lý PO43-, NO3-, NH4+ lần lượt là 87,02; 94,99; 97,55%.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433