Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 42 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HIỆU QUẢ CỦA AO LẮNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI CÁ TRA CÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN THANH BÌNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

Lê Hoàng Nam, Nguyễn Võ Châu Ngân

Tóm tắt


Nghiên cứu này khảo sát hiệu quả của một số ao lắng xử lý nước thải nuôi cá tra công nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Bình - tỉnh Đồng Tháp. Tổng cộng 04 vùng nuôi với 05 ao lắng (ký hiệu ALVH01, ALVH02, ALVH03, ALCL04, ALTC05) được chọn khảo sát. Nước thải trong ao lắng và từ cống thải của các vùng nuôi được thu thập và phân tích các thông số ô nhiễm. Kết quả khảo sát cho thấy hiệu quả xử lý của ao lắng ALTC05 tối ưu nhất, vừa đáp ứng về mặt kỹ thuật là xử lý nước thải đạt quy chuẩn Việt Nam quy định, vừa thỏa mãn về mặt kinh tế là diện tích đất dùng làm ao lắng không lớn, chi phí đầu tư không cao và hình dạng ao lắng đã làm tăng hiệu quả xử lý. Qua đó đề xuất áp dụng kiểu ao lắng này để xử lý nước thải cho các cơ sở nuôi cá tra công nghiệp khác.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433