Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 2 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng chế phẩm sinh học góp phần phát triển nông nghiệp bền vững

Trần Thị Hồng Duyên

Tóm tắt


UD

Toàn văn: PDF