Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 5 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dựa vào dân - Bài học quý giá qua 70 năm xây dựng và phát triển nguồn lực tài chính Quảng Bình

Lê Thị Tuyển

Tóm tắt


Dựa vào dân - Bài học quý giá qua 70 năm xây dựng và phát triển nguồn lực tài chính Quảng Bình 

Toàn văn: PDF