Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng công nghệ sản xuất nước mắm bằng năng lượng mặt trười theo chu trình kín

Đặng Ngọc Thọ

Tóm tắt


Ứng dụng công nghệ sản xuất nước mắm bằng năng lượng mặt trười theo chu trình kín

Toàn văn: PDF