Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng: 15 năm bảo tồn và phát huy giá trị Di sản

Hoàng Hải Vân

Tóm tắt


Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng: 15 năm bảo tồn và phát huy giá trị Di sản

Toàn văn: PDF