Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 2 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Diễn tuồng – hạt bội xưa ở Quảng Bình

Phan Thanh Tịnh

Tóm tắt


Diễn tuồng – hạt bội xưa ở Quảng Bình

Toàn văn: PDF