Tạp chí Công thương, T. 1, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thoái vốn đầu tư ngoài ngành: Cần thay đổi cả tư duy và hành động

Nguyễn Đình Cung

Tóm tắt


Thể chể tạo sức ép và đòn bẩy để doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo cơ chế thị trường sẽ tạo động lực thúc đẩy hoạt động. Thoái vốn ngoài ngành, mở cơ hội cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư ngoài nhà nước.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756