Tạp chí Công thương, T. 1, S. 10+11 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổ quốc nhìn từ biển

Nguyễn Việt Chiến

Tóm tắt


Bài viết giới thiệu khung cảnh đất nước tuyệt đẹp khi nhìn từ biển thông qua bài thơ giàu cảm xúc.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756