Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động kiểm tra học kì tại các trường trung học cơ sở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Phan Văn Quang

Tóm tắt


Kiểm tra học kì (KTHK) là hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh (HS) thường xuyên cuối mỗi học kì tại trường trung học cơ sở (THCS). Quản lí hoạt động này là nhiệm vụ quan trọng của hiệu trưởng (HT) nhà trường. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu lí luận về các yếu tố bên trong và bên ngoài nhà trường ảnh hưởng đến quản lí hoạt động KTHK tại trường THCS, đồng thời trình bày kết quả khảo sát thực trạng về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến quản lí hoạt động KTHK tại các trường THCS quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100