Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng quản lí đội ngũ giáo viên mầm non các tỉnh miền Trung theo chuẩn nghề nghiệp

Trần Nguyên Lập

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu thực trạng quản lí đội ngũ giáo viên mầm non (GVMN) các tỉnh miền Trung theo Chuẩn nghề nghiệp (CNN) GVMN được thực hiện bằng phương pháp điều tra bảng hỏi và phỏng vấn 222 cán bộ quản lí và 575 giáo viên (GV) thuộc năm tỉnh miền Trung, gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Phú Yên và Khánh Hòa. Kết quả cho thấy các trường đã thực hiện tốt công tác tuyển dụng, sử dụng GV. Tuy nhiên, công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá và đảm bảo các điều kiện cho GV vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập; từ đó, bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lí đội ngũ GVMN ở các tỉnh miền Trung.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100