Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số biện pháp phát triển chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Trung tại khu vực phía Nam

Nguyễn Phước Lộc

Tóm tắt


Bài viết đề cập một số biện pháp phát triển chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên (GV) tiếng Trung tại khu vực phía Nam nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Việc phát triển chất lượng của đội ngũ GV là khâu chủ chốt trong công tác đổi mới toàn diện nền giáo dục đất nước và phải từng bước thực hiện theo quy trình thống nhất, rõ ràng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100