Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng dạy học truyện ngắn theo đặc trưng thể loại ở trường trung học phổ thông

Dương Thị Hồng Hiếu

Tóm tắt


Từ kết quả phân tích số liệu khảo sát giáo viên (GV) Ngữ văn các trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) về quá trình tổ chức dạy học, quan điểm về việc dạy truyện ngắn, hiệu quả dạy, những khó khăn, thuận lợi và đề xuất về việc dạy truyện ngắn, bài viết rút ra những kết luận về thực trạng dạy học truyện ngắn nói chung và dạy học truyện ngắn theo đặc trưng thể loại nói riêng ở trường THPT hiện nay.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100