Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng tự nhận thức bản thân và nhận thức người khác của học sinh trung học cơ sở

Nguyễn Thị Tứ

Tóm tắt


Bài viết đề cập thực trạng tự nhận thức bản thân và nhận thức người khác của học sinh (HS) trung học cơ sở (THCS) tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy tự nhận thức bản thân và nhận thức người khác của HS THCS không đồng đều ở các mặt và mức độ biểu hiện, khả năng này còn hạn chế do có nhiều HS vẫn còn nhận thức chủ quan, cảm tính. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy HS có giới tính khác nhau thì điểm trung bình (ĐTB) tự nhận thức bản thân và nhận thức người khác cũng khác nhau. Đây là điểm mới của kết quả nghiên cứu để có thể tiếp tục thực hiện những đề tài nghiên cứu chuyên sâu trong thời gian tới.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100