Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những đóng góp tích cực của học tập chuyển đổi đối với sự hình thành và phát triển mô hình sinh kế bền vững Vườn-Ao-Chuồng-Biogas ở Cần Thơ

Nguyễn Thị Ngọc Phúc, Trần Đức Tuấn, Nguyễn Kim Hồng

Tóm tắt


Học tập chuyển đổi (HTCĐ), là một lí thuyết hiện đại về học tập người lớn, hiện đang rất thịnh hành ở các nước phương Tây. Cùng với Giáo dục vì sự phát triển bền vững, HTCĐ được xem là một trong những công cụ hữu hiệu và giải pháp chiến lược để phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là ở những nơi đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu như đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Việt Nam. Cho đến nay, chúng ta còn chưa biết nhiều và thấu đáo về vai trò và đóng góp của HTCH đối với phát triển các mô hình sinh kế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL. Vì vậy, được sự tài trợ của ISSC (Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc tế) của UNESCO Paris, một nghiên cứu về HTCH vì sự chuyển đổi nông nghiệp bền vững, thích ứng với BĐKH trong mô hình VACB (Vườn-Ao-Chuồng-Biogas) đã được thực hiện từ giữa 2016 đến nay. Bài báo này, trình bày khái quát những kết quả thu được từ những điều tra nghiên cứu thực tại về HTCĐ trong mô hình sinh kế bền vững VACB, trong đó đề cập những phát hiện về vai trò, bản chất, đặc trưng và tiềm năng phát triển của HTCH trong mô hình VACB ở Cần Thơ. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100