Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổ chức dạy học một số kiến thức về chủ đề khối đa diện ở lớp 12 theo định hướng giáo dục STEM

Nguyễn Thị Nga, Huỳnh Thắng

Tóm tắt


Các hoạt động STEM trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học. Các kiến thức và kĩ năng này phải được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau, giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lí mà còn có thể thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày. Bài báo trình bày kết quả thực nghiệm một hoạt động dạy học trong chủ đề Khối đa diện theo định hướng giáo dục STEM. Hoạt động này không những giúp học sinh có thể hiểu và vận dụng được một số kiến thức trong chủ đề khối đa diện để giải quyết các vấn đề thực tiễn, mà còn giúp các em hình thành những kĩ năng cần thiết của thế kỉ XXI như: kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng giải quyết vấn đề...


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100