Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu năng lực giao tiếp toán học của học sinh trong một tình huống dạy học đạo hàm

Lê Thái Bảo Thiên Trung, Vương Vĩnh Phát

Tóm tắt


Theo yêu cầu trong chương trình môn Toán của nhiều quốc gia trên thế giới, năng lực giao tiếp toán học là một trong những năng lực cốt lõi cần hình thành và phát triển ở học sinh trong quá trình dạy học Toán. Trong nghiên cứu này, chúng tôi vận dụng những giai đoạn khác nhau của phương pháp ACODESA của Hitt & González-Martín (2014) dựa trên học tập hợp tác, tranh luận khoa học và tự suy xét để thiết kế một tình huống dạy học đạo hàm nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về ý nghĩa hình học của đạo hàm và góp phần phát triển năng lực giao tiếp toán học của học sinh. Ngoài ra, chúng tôi cũng đánh giá năng lực giao tiếp toán học của học sinh trong giai đoạn làm việc nhóm bằng cách áp dụng một thang đánh giá năng lực giao tiếp toán học của Cai et al. (1996).   


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100