Tạp chí Khoa học, T. 14, S. 5 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về một hướng nghiên cứu diễn ngôn chính trị tiếng Việt

Nguyễn Xuân Hồng

Tóm tắt


Bài báo này trên cơ sở kế thừa thành tựu nghiên cứu của phân tích diễn ngôn tiếng Anh, sau khi xác lập một số cách phân loại diễn ngôn, nêu lên một số định hướng nghiên cứu diễn ngôn tiếng Việt.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100