S. 01 (2017)

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 01/2017

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 01/2017

Mục lục

Bài viết

THỜI HIỆU KHỞI KIỆN CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Đoàn Đức Lương, Trần Ngọc Sơn 1
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆC CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI CỘNG ĐỒNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Phương 6
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Tóm tắt PDF
Trần Việt Dũng 14
PHÁP LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ VỚI VIỆC ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÁC QUYỀN DÂN SỰ CỦA CON NGƯỜI VÀ CÔNG DÂN THEO HIẾN PHÁP NĂM 2013 Tóm tắt PDF
Hà Thị Mai Hiên 22
NHỮNG ĐIỂM MỚI VÀ MỘT SỐ BẤT CẬP VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG TRONG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM 2015 Tóm tắt PDF
Trần Thị Huệ, Lê Thị Hải Yến 36
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT HÀNG HÓA NHẬP KHẨU QUA BIÊN GIỚI HẢI QUAN Tóm tắt PDF
Trần Viết Long 46
VẤN ĐỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG VIỆC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Phan Đình Minh 56
TỰ DO HÓA THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ TRONG AEC - THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Thắng 64
HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Mai Thị Diệu Thúy 72
BÀN VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Quỳnh Trang 80
ĐÁNH GIÁ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Tuyến, Bùi Thế Hùng 85