S. 02 (2017)

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 02/2017

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 02/2017

Mục lục

Bài viết

THƯƠNG MẠI HÓA QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÓI CHUNG VÀ ĐẠI HỌC HUẾ NÓI RIÊNG Tóm tắt PDF
Đoàn Đức Lương, Đỗ Thị Diện 1
QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM CHO KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO Ở VIỆT NAM – KHUNG PHÁP LÍ VÀ KIẾN NGHỊ Tóm tắt PDF
Trần Thị Nhật Anh 10
THỰC TIỄN CÔNG TÁC XỬ LÝ SAU THANH TRA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP Tóm tắt PDF
Hồ Bê 17
QUAN ĐIỂM ĐIỀU CHỈNH CÁC QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Cừ 26
BÀN VỀ KIỂM SOÁT XUNG ĐỘT LỢI ÍCH TRONG KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Đặng Công Cường 35
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC – HÌNH THỨC QUAN TRỌNG NHẤT ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN HÀNH PHÁP Tóm tắt PDF
Trần Văn Duy 45
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG QUẢN LÝ NGHỀ CÁ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Hạnh 58
PHÁP LUẬT BẢO HIỂM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM: MỘT SỐ BẤT CẬP VÀ KIẾN NGHỊ Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hạnh 69
BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG THEO PHÁP LUẬT TRUNG QUỐC – MỘT SỐ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Đặng Thị Vũ Hường 76
THỰC TRẠNG XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM PHI HƯ CẤU TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ CÁC GIẢI PHÁP Tóm tắt PDF
Trần Cao Thành 86
NHỮNG BẤT CẬP TRONG KHUNG PHÁP LÝ VỀ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Ở VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN Tóm tắt PDF
Phan Anh Thư 98
CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Triển 106