S. 36 (2018)

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 36/2018

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 36/2018

Mục lục

Bài viết

SỰ GIỚI HẠN CỦA QUYỀN TƯ PHÁP TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Đăng Duy 1
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TRONG BỐI CẢNH PHÁP LÝ CỦA CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Phương Diệp, Dương Kim Thế Nguyên 8
MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CỦA CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ CHIA SẺ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Dung 19
NGHIÊN CỨU QUY ĐỊNH VỀ THẺ TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA CÁC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO PHÁP LUẬT VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Đức, Đặng Kiên Cường 32
THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN ĐỐI VỚI CÁC TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TIÊU DÙNG THEO MẪU CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TRONG TƯƠNG QUAN SO SÁNH VỚI PHÁP LUẬT NHẬT BẢN Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hương, Đỗ Thị Diện 44
QUẢN LÝ, ĐỊNH ĐOẠT TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG - NGHIÊN CỨU SO SÁNH PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM VỚI PHÁP LUẬT CỦA PHÁP Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lan 52
MỘT SỐ BẤT CẬP LIÊN QUAN ĐẾN QUY ĐỊNH QUYỀN LỢI CÓ THỂ ĐƯỢC BẢO HIỂM TRONG BẢO HIỂM CON NGƯỜI VÀ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI Tóm tắt PDF
Bạch Thị Nhã Nam 64
PHÁP LUẬT LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ MỘT SỐ NƯỚC Ở CHÂU ÂU VỀ KIỂM SOÁT NGUỒN ỒN GIAO THÔNG - BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Lưu Lan Phương 73
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM: MỘT SỐ BẤT CẬP VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN Tóm tắt PDF
Lê Ngọc Thạch, Hà Lâm Hồng 82
BÌNH LUẬN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG MUA TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Phan Thị Thùy Trang 91