S. 35 (2018)

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 35/2018

Tạp chí Pháp luật và Thực tiến số 35/2018

Mục lục

Bài viết

Ý CHÍ VÀ TỰ DO Ý CHÍ TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG Tóm tắt PDF
Đoàn Đức Lương, Nguyễn Thị Hồng Trinh 1
BÌNH LUẬN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CĂN CỨ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Tóm tắt PDF
Hồ Thị Vân Anh 11
MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA PHÁP LUẬT HỘ TỊCH VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN Tóm tắt PDF
Trần Việt Dũng 26
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU HỒI HÀNG HÓA KHUYẾT TẬT THEO LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hạnh 34
NHẬN DIỆN TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0 ĐẾN KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐẶT RA Tóm tắt PDF
Bùi Đức Hiển 42
MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM - QUY ĐỊNH MANG TÍNH NHÂN VĂN THỂ HIỆN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lê Huyền 53
NÂNG CAO CƠ CHẾ THỰC THI QUYỀN ĐƯỢC TIẾP CẬN THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐẾN VỚI NGƯỜI DÂN: NHỮNG HẠN CHẾ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP Tóm tắt PDF
Phan Đình Minh 60
QUAN ĐIỂM CỦA TÒA ÁN NHÂN QUYỀN CHÂU ÂU VỀ QUYỀN ĐƯỢC SỐNG TRONG MÔI TRƯỜNG TRONG LÀNH-MỘT SỐ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Đồng Thị Huyền Nga 68
CÁC HÌNH THỨC THỂ HIỆN HÌNH SỰ HÓA TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 2015 Tóm tắt PDF
Dương Thị Hồng Thuận 78
QUY ĐỊNH VỀ LÃI CHẬM THANH TOÁN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT Tóm tắt PDF
Trịnh Ngọc Thùy Trang 84