Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 36 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BÌNH LUẬN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG MUA TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG Ở VIỆT NAM

Phan Thị Thùy Trang

Tóm tắt


Phát hành trái phiếu là một trong những kênh huy động vốn hữu hiệu của doanh nghiệp. Với vai trò là nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng đang chiếm tới 75% khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành . Gần đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành một số thông tư mới và dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung các thông tư hiện hành theo hướng siết lại hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng vào một số lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro và một số đối tượng tổ chức phát hành đặc biệt.

Bài viết sau đây sẽ tổng hợp và phân tích các quy định hiện hành của NHNN về hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp  của các tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là “tổ chức tín dụng”, viết tắt là “TCTD”), cụ thể: (i) Tổng quan các nghiệp vụ chính của TCTD liên quan đến hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành; (ii) Tổng hợp các thông tư mới ban hành và các dự thảo thong tư sửa đổi, bổ sung các thông tư hiện hành của NHNN liên quan đến hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp của TCTD; (iii) Quan điểm cá nhân của tác giả đối với các quy định mới của NHNN liên quan đến vấn đề này.

Toàn văn: PDF