Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 36 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM: MỘT SỐ BẤT CẬP VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN

Lê Ngọc Thạch, Hà Lâm Hồng

Tóm tắt


Tác giả bài viết này đã trình bày một số nội dung có liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trên cơ sở phân tích các quy định pháp luật nói trên; tác giả đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật lao động hiện hành.


Toàn văn: PDF