Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 36 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ BẤT CẬP LIÊN QUAN ĐẾN QUY ĐỊNH QUYỀN LỢI CÓ THỂ ĐƯỢC BẢO HIỂM TRONG BẢO HIỂM CON NGƯỜI VÀ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI

Bạch Thị Nhã Nam

Tóm tắt


Nguyên tắc quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm con người là nguyên tắc cốt lõi để các bên thực hiện việc giao kết hợp đồng bảo hiểm con người. Tuy nhiên, nguyên tắc này hiện được quy định còn nhiều bất cập trong văn bản pháp luật, không phù hợp với thực tiễn đời sống kinh doanh bảo hiểm. Trên cơ sở phân tích bất cập, và nghiên cứu pháp luật bảo hiểm Hoa Kỳ, tác giả đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật về quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với  bảo hiểm con người trong Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam.


Toàn văn: PDF