Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 36 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUẢN LÝ, ĐỊNH ĐOẠT TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG - NGHIÊN CỨU SO SÁNH PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM VỚI PHÁP LUẬT CỦA PHÁP

Nguyễn Thị Lan

Tóm tắt


Bài viết đề cập đến việc quản lý, định đoạt tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo pháp luật Việt Nam và so sánh với pháp luật nước Cộng hoà Pháp. Từ đó, bài viết có những đánh giá trong mối liên hệ với điều kiện kinh tế xã hội ở Việt Nam để đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quan hệ tài sản của vợ chồng đảm bảo tốt hơn nữa quyền và lợi ich hợp pháp của vợ chồng, của gia đình, của người thứ ba có liên quan.

Toàn văn: PDF