Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 36 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TRONG BỐI CẢNH PHÁP LÝ CỦA CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN

Đoàn Thị Phương Diệp, Dương Kim Thế Nguyên

Tóm tắt


Di cư lao động là một hiện tượng tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hiện nay. Cùng với hội nhập kinh tế, các quốc gia sẽ phải chấp nhận có tình trạng lao động từ trong nước đi làm việc ở nước ngoài và ngược lại, một số lượng lao động nước ngoài đến làm việc trong nước. Trước xu thế đó, điều cần phải làm là chuẩn bị tốt cơ sở pháp lý để một mặt quản lý tốt lực lượng lao động nước ngoài đến Việt Nam làm việc, mặt khác, vẫn bảo vệ lực lượng lao động trong nước trước sức cạnh tranh từ nguồn lao động nước ngoài. Bài viết cung cấp cái nhìn về thực trạng pháp luật Việt Nam về tiếp nhận và quản lý lao động nước ngoài trong bối cảnh kinh tế khu vực hiện nay.

Toàn văn: PDF