Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 36 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỰ GIỚI HẠN CỦA QUYỀN TƯ PHÁP TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Đăng Duy

Tóm tắt


Mặc dù độc lập để đảm bảo hiệu quả hoạt động xét xử, nhưng Tòa án vẫn bị giám sát, mà cơ sở của sự giám sát này là sự phân quyền và sự tự giới hạn quyền xét xử của tư pháp.


Toàn văn: PDF