Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 35 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC HÌNH THỨC THỂ HIỆN HÌNH SỰ HÓA TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 2015

Dương Thị Hồng Thuận

Tóm tắt


So với Bộ luật Hình sự năm 1999, Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây gọi là BLHS năm 2015) đã có những thay đổi rất lớn trong các quy định về vấn đề tội phạm và hình phạt mà có thể gọi đây là một cuộc “tổng điều chỉnh” để phù hợp với diễn biến mới của tình hình tội phạm ở nước ta và vừa phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Sự điều chỉnh đó được thực hiện bằng các biện pháp khác nhau mà khoa học luật hình sự gọi là tội phạm hoá, phi tội phạm hoá, hình sự hoá, phi hình sự hoá. Trên cơ sở đó, bài viết này tập trung nghiên cứu để làm rõ các hình thức thể hiện hình sự hoá trong BLHS năm 2015.

Toàn văn: PDF