Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

57 Nguyễn Khoa Chiêm, Huế

ĐT: (0234)3.938577, Fax: (0234)3.830820

Email: tcngonnguvanhoa@gmail.com,

Email chính thức: tapchinnvh@hueuni.edu.com

 

Đầu mối

Trương Hoàng Lê
Email: tuquyen@vista.gov.vn

Hỗ trợ

Vu Anh Tuan
Email: vuanhtuan@vista.gov.vn