Chi tiết về Tác giả

Hải, Vũ

  • S. 6 (2015) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN BÚP CHÈ DỰA TRÊN THỊ GIÁC MÁY TÍNH
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004