Chi tiết về Tác giả

Hồng Tú, Võ

  • S. 8 (2015) - KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
    ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH GIỚI HẠN SẢN XUẤT NGẪU NHIÊN ĐỂ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ MÔI TRƯỜNG CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004