Chi tiết về Tác giả

Hữu Cường, Trần

  • S. 2 (2016) - KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
    TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH GIÃN THUẾ VÀ GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH
    Tóm tắt  PDF
  • S. 8 (2016) - KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
    PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA HỆ THỐNG SIÊU THỊ HAPRO MART HÀ NỘI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004