Chi tiết về Tác giả

Hà Anh, Trần

  • S. 8 (2015) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN (Streptomyces spp.) ĐỐI KHÁNG NẤM Pyricularia grisea GÂY BỆNH ĐẠO ÔN HẠI LÚA
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004