Chi tiết về Tác giả

Hữu Sỹ, Tô

  • S. 3 (2015) - NÔNG HỌC
    KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN TỔ HỢP LÚA LAI BA DÒNG NHẬP NỘI TỪ TRUNG QUỐC
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004