Chi tiết về Tác giả

Hữu Tôn, Phan

  • S. 4 (2016) - NÔNG HỌC
    KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH BẠC LÁ, ĐẠO ÔN, RẦY NÂU CỦA 4 GIỐNG LÚA PHỤC TRÁNG: NẾP ĐÈO ĐÀNG, TẺ PUDE, BLECHÂU VÀ KHẨU DAO
    Tóm tắt  PDF
  • S. 8 (2016) - NÔNG HỌC
    NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ GEN KHÁNG BỆNH GỈ SẮT Ở ĐẬU TƯƠNG VIỆT NAM VÀ CHỈ THỊ PHÂN TỬ LIÊN KẾT VỚI CHÚNG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004