Chi tiết về Tác giả

Hữu Ninh, Nguyễn

  • S. 8 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    XÁC ĐỊNH ĐỘ TIÊU HÓA CỦA MỘT SỐ THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁ CHIM VÂY VÀNG (Trachinotus ovatus) DẠNG HÌNH VÂY NGẮN
    Tóm tắt  PDF
  • S. 12 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ DỊ HÌNH CỦA ẤU TRÙNG CÁ CHIM VÂY VÀNG Trahinotus blochii
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004