Chi tiết về Tác giả

Hữu Ngoan, Nguyễn

  • S. 8 (2015) - KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
    NGHIÊN CỨU CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA TẠI TỈNH BO KẸO, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004